บทเรียนในวิชาการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
 
 

 

บทเรียน
การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์


                            บทที่ 1   AutoCAD R14 เบื้องต้น

                            บทที่ 2  ชุดคำสั่งในการเขียนภาพ

                            บทที่ 3  ชุดคำสั่งในการแก้ไขภาพ

                            บทที่ 4  ชุดคำสั่งในการกำหนดรูปแบบวัตถุ

                            บทที่ 5  ชุดคำสั่งควบคุมการแสดงผลบนจอภาพ

                            บทที่ 6  การเขียนเส้นบอกขนาด

                            บทที่ 7  การพิมพ์แบบแปลน