00
01
02
   
 เลือกหน่วยที่ต้องการ
  
      หน่วยที่ 1   กล่าวนำ
      หน่วยที่ 2   หลักการทำความเย็น
      หน่วยที่ 3   ชนิดของระบบปรับอากาศ
      หน่วยที่ 4   ชนิดของเครื่องปรับอากาศ
      หน่วยที่ 5   เครื่องทำน้ำเย็น
      หน่วยที่ 6   ประสิทธิภาพของเครื่องทำความเย็น
      หน่วยที่ 7   การประหยัดพลังงานที่ใช้ในเครื่องทำน้ำเย็น
      หน่วยที่ 8   การประหยัดพลังงานในอุปกรณ์อื่นๆ ในระบบปรับอากาศ
      หน่วยที่ 9   การประหยัดพลังงานโดยการปรับปรุงกรอบอาคารและทิศทางของอาคาร
      หน่วยที่ 10 การเลือกอุปกรณ์ระบบปรับอากาศเพื่อการประหยัดพลังงาน
New Document ----------------------------------------------------------------