อาจารย์ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว <ผลงานวิจัย>
 
อาจารย์ศุภวุฒิ    เนตรโพธิ์แก้ว
ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และนำเสนอในการประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1. กนกพล(พูลเกียรติ์) นาคะวิวัฒน์, ศุภวุฒิ คัมภิรานนท์ (เนตรโพธิ์แก้ว), จงรักษ์ บุญเส็ง, พร้อมศักดิ์ อภิรติกุล
     “การออกแบบและสร้างหม้อแปลงเทสล่าสำหรับทดสอบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า 200 กิโลโวลท์ 250 กิโลเฮิรตซ์”,
     การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 24 (EECON 24 ) , วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2544 ,
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,กรุงเทพฯ , หน้าที่ 240-245. PW 42 ."

2. K.Nakaviwat and S.Kumpiranont (Nedphograw), C. Boonseng, P.Apiratikul and A.Kunakorn ,
     “A CABLE TERMINATOR FOR PARTIAL DISCHARGE AND DIELECTRIC LOSS MEASUREMENTS”
    2001 International Syposium on Electrical Insulation Materials ( ISEIM 2001) Hotel Sungaden Himeji Japan , pp.528-531 , November     19-22 , 2001."

3. ศุภวุฒิ คัมภิรานนท์ (เนตรโพธิ์แก้ว) , ประภาษ ไพรสุวรรณา , “การศึกษาเครื่องกำเนิดก๊าซโอโซนด้วยหลักการกระจายสนาม
     ไฟฟ้าบนผิวน้ำ”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 27, วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2547 , มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
     โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น, หน้าที่ 181-184 ."

4. สมชัย หิรัญวโรดม,กนกพล(พูลเกียรติ์) นาคะวิวัฒน์,พร้อมศักดิ์ อภิรติกุล และ ศุภวุฒิ คัมภิรานนท์ (เนตรโพธิ์แก้ว)
     “เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์รูปฟ้าผ่าแบบหลายขั้นสำหรับประยุกต์ใช้ในการศึกษาทางวิศวกรรม”
     ". การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 26 (EECON 26), วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2546สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
     โรงแรมโกลเด้นแซนด์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ."

5. พูลเกียรติ์ นาคะวิวัฒน์, ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว
     และพร้อมศักดิ์ อภิรติกุล “การออกแบบขั้วต่อสายเคเบิลแรงดันสูงเพื่อใช้ทดสอบหาค่าดิสชาร์จบางส่วนและพลังงานสูญเปล่าไดอิเล็กตริกของสายเคเบิล
     XLPE ขนาดแรงดัน 24 กิโลโวลท์”, วารสาร 30 ปี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,วันที่ 16-18 สิงหาคม 2548, หน้า 31-32 ."

6. พูลเกียรติ์ นาคะวิวัฒน์, ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว และพร้อมศักดิ์ อภิรติกุล“การออกแบบและสร้างหม้อแปลงแรงดันสูงความถี่สูง 400 กิโลโวลท์      200     กิโลเฮิรตซ์สำหรับใช้ในการทดสอบลูกถ้วยฉนวน ไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ได้”, วารสาร 30 ปี
     วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,วันที่ 16-18 สิงหาคม 2548, 
     หน้า 33-34 ."

7. ธนากร น้ำหอมจันทร์ , ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล ,พร้อมศักดิ์ อภิรติกุล และ ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว,
    “การออกแบบและสร้างขั้วต่อสายเคเบิลใต้ดินแรงดันสูงสำหรับทดสอบหาค่าดิสชาร์จบางส่วนโดยใช้ทฤษฎีมิติที่เหมาะสมและระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์”,      การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29 (EECON 29), วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2549, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,
     โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี, หน้า 217-220 ."

8. ทง ลานธารทอง ,สมเกียรติ์ ทองแก้ว, ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว , พูลเกียรติ์ นาคะวิวัฒน์ และพร้อมศักดิ์ อภิรติกุล,
     “การสร้างชุดทดสอบฉนวนทางไฟฟ้าเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29 (EECON 29),
     วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2549, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี, หน้า 265-268 ."

9. จงรักษ์ บุญเส็ง,พร้อมศักดิ์ อภิรติกุล,พูลเกียรติ์ นาคะวิวัฒน์, ศุภวุฒิ คัมภิรานนท์ (เนตรโพธิ์แก้ว),
     “การวัดค่าดิสชาร์จบางส่วนในชุดคาปาซิเตอร์แรงดันดันต่ำ”,วิศวสารลาดกระบัง ปีที่ 18 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,ฉ. 1
     (มีนาคม 2544),หน้า 116-121."
 
10. A.Charangsud ,M.Boonthienthong ,S.Thonggraw, P.Boonjeam, “Insulator testing set for finding the efficiency in Ozone generator        design”, 15th International Symposium on High Voltage Engineering (ISH 2007) , Ljubljana, Slovenia, on August 27-31 2007. pp.."
.
11. V.Phupa, S.Nedphograw ,P.Boonjeam, “A Study Ozone Generator With Electric Fields Distribution on Water Surfaces”
       15thInternational Symposium on High Voltage Engineering (ISH 2007), Ljubljana, Slovenia, on August 27-31 2007. pp.."

12. สมเกียรติ์ ทองแก้ว, ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว,บุญยัง ปลั่งกลาง,ธนากร น้ำหอมจันทร์ "การวิเคราะห์ค่าความเครียดสนามไฟฟ้าแรงสูงในขดลวด LP และ
       Ls ของหม้อแปลงเทสล่า เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพของการออกแบบสร้าง",การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30 (EECON 30),
       วันที่25-26 ตุลาคม 2550, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT), โรงแรม Felix River Kwai Resort Hotel จ.กาญจนบุรี, ."

13. S.Thongkeraw, S.Nedphograw and B.Plangklang, “The Analysis of high-Voltage Electric Field Stress in Lp and Ls coils
       of Tesla Transformer for studying the Efficiency design” , The International Conference on Electrical Engineering 2008 (ICEE2008),
       Okinawa Convention Center, Okinawa, Japan, on July 6 to10, 2008


14. ผศ.วัลลภ ภูผา,ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว และ อรุณ ชลังสุทธิ์, “ระบบบำบัดน้ำเสียครัวเรือนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่”, การประชุมสัมมนา
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 1 ถ่ายทอดงานวิจัยสู่สังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, วันที่ 27-29 สิงหาคม2551,
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง

15. ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว และ สมเกียรติ ทองแก้ว, “การศึกษาและวิเคราะห์ออกแบบสร้างขั้วต่อสายเคเบิลใต้ดิน XLPE แรงดันสูงพิกัด 24 kV
       สำหรับทดสอบหาค่าดิสชาร์จบางส่วนโดยประยุกต์ใช้ก๊าซ SF6 เป็นสารฉนวน”,การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 31 (EECON 31),
       วันที่ 29-31 ตุลาคม 2551,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยศรีปทุม,โรงแรมรอแยล ฮิลส์ กอล์ฟรีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก